Trang chủ » Phước Thông

Phước Thông

by Lạc Tuệ

Phước báu từ mẹ cha
Tỏa ấm vào tim ta
Mưa rơi ngoài đảo xa
Nắng mai vô tình ghé!
Hạt thông vừa rơi à?

Nơi đồi thông bao la
Đông về lầm,tưởng hạ!
Hạ cánh giữa muôn trùng
Cảnh tiên đẹp lạ lùng

Phước báu thật vô cùng!
Nhưng gia phải theo cùng
Ngày Trần gian mở hội
73 phép đã xong!
Thông Phước ắt Phước thông!!

You may also like

Leave a Comment