by Lạc Tuệ

Sông Dinh nước chảy lửng lờ
Máy người hiểu được thiên cơ cõi phàm
Ai ai cũng tưởng lòng tham
Là một cái xấu không kham nổi mà
Thực ra trong cõi ta bà
Lòng tham phải có để mà chuyển sanh
Chỉ cần người có lòng thành
Nghiệp duyên tam giới cũng đành bó tay
Hôm nay ta nói câu này
Thoát vòng nhân quả thì đây niết bàn
Thế gian ôi thật thế gian
Nếu mà không tỉnh thì ngàn năm say
Hôm nay ta giải chúng bây
Về nơi ải khó tỏ bầy chân tâm
Rồi đây đất động trời gầm
Lòng người đã định âm thầm an yên
Đạo kia không phải đi thiền
Chỉ cần thấu ngộ kim tiền mà thôi
Thời gian mà cứ lặng lẽ trôi
Chúng bây phải biết Hoàng ngôi là gì
Từ đây đừng có so bì
Bởi vì phiết phận đã ghi rõ ràng
Ở trong ân phước trời ban
Nếu mà không hiểu đôi hàng lệ rơi
Chỉ cần thấu hiểu ý trời
Thì nơi Bà Rịa đổi đời chúng bây
Rồi đây trong cuộc vui này
Nghìn người sẽ đến cùng bày tình yêu

You may also like

Leave a Comment